آیا به معجزه اعتقاد دارید؟

یک نت ـ حقیقت اعجاز این است كه مدّعی نبوت، عمل خارق العاده‌ای را انجام دهد و دیگران را برای انجام مانند آن دعوت كند.
آیا به معجزه اعتقاد دارید؟

یک نت ـ متن شایعه:

"از زمانی که بشر توانست وقایع را ثبت کند؛

دیگر نه عصا مار شد،

نه رود شکافت،

نه ماه دونیم شد،

نه فرزندی بدون پدر به دنیا آمد،

نه آدمی در شکم نهنگ رفت،

نه شتر از دل کوه بیرون آمد،

نه آتش گلستان شد...

ولی...

ولی حماقت همچنان پابرجا ماند...!"

پاسخ شایعه:

۱. معجزه برای اثبات صدق ادعای نبی در نبوت می باشد که خبرهایی را از غیب می گیرد و مامور هدایت انسان ها می باشد . توده مردم خواستار امری غیر متعارف می شوند تا تایید كننده ادعای او باشد، چرا كه ارتباط با غیب برای مردم امری خارق العاده است.

۲. حقیقت اعجاز این است كه مدّعی نبوت، عمل خارق العاده‌ای را انجام دهد و دیگران را برای انجام مانند آن دعوت كند. اما از آوردن مانند آن عاجز و ناتوان باشند.

۳. نكته ی دیگر این كه معجزه به معنای عاجز كننده است. در اصطلاح به عملی گویند كه پیامبر یا امام در مقام اثبات ادعای نبوت یا امامت انجام می دهد. دیگران از انجام آن عاجز هستند.

امام صادق (ع) فرمود: "خداوند معجزه را در اختیار نبی و امام قرار داد تا دلیل باشد بر صدق ادّعای وی كه می گوید: از جانب خدا می باشم.

۴. چون بعد از بعثت ختمی مرتبت پرونده نبوت برای همیشه بسته شده و دیگر نبی معجزه گری نمی آید معجزه نیز صورت نخواهد گرفت. ولی قرآن مجید معجزه همیشه زنده است.

خداوند در قرآن فرموده اگر جن و انس جمع شوند نمی توانند مانند قرآن بیاورند . در جایی فرموده ۱۰ سوره و در جایی حتی فرموده است یک سوره !

این اعجاز همیشه زنده پیامبر اسلام (ص) است که هم قابل ثبت هم قابل دیدن و هم قابل آزمودن است .

۵. حماقت آن است که چشم دل را بر حقایق ببندیم ...

منبع: http://www.pasokhgoo.ir/node/92779

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎