برخورد کامیون با پل عابر پیاده (تصاویر)

یک نت ـ برخورد یک دستگاه کامیون کمپرسی با پل عابر پیاده در مسیر جنوب به شمال خیابان رجایی باعث توقف کامیون در زیر پل عابر پیاده شد و هم اکنون نیروهای آتش نشانی و شهرداری در حال آزاد سازی این کامیون از زیر پل عابر پیاده هستند.
حادثه

تصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیادهتصاویر/ برخورد کامیون با پل عابر پیاده

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎