فطریه ‌میهمان ‌در شب‌ عید‌ فطر را چه کسی باید پرداخت کند؟

یک نت ـ آیا فطریه مهمان بر عهده صاحب خانه می باشد؟ فطریه ‌میهمان ‌در شب‌ عید‌ فطر را چه کسی باید پرداخت کند؟
فطریه

فطریه ‌میهمان ‌در شب‌ عید‌ فطر را چه کسی باید پرداخت کند؟

آیت الله خامنه ای: فطره او بر عهده صاحب خانه نیست. با یک شب مهمان نان خور حساب نمی شود.
فطره مهمانى كه پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نان خور او حساب مى‌شود، بر او واجب است؛ و فطره مهمانى كه بعد از غروب شب عید فطر وارد مى‌شود بر صاحبخانه واجب نیست، اگرچه پیش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
آیت الله مکارم شیرازی :میهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شده و نانخور او محسوب مى شود (یعنى تصمیم دارد مدّتى نزد او بماند) دادن زکات فطره او نیز واجب است، امّا اگر فقط براى شب عید دعوت شده فطره او بر میزبان واجب نیست و در صورتى که بدون رضایت صاحب خانه باشد نیز بنابر احتیاط واجب فطره او را بدهد، همچنین فطره کسى که انسان را مجبور کرده است که خرجى او را بپردازد.

آیت الله سیستانی :  اگر مهمان شب نزد میزبان ‌بماند و نان خور - هرچند موقتا - حساب شود؛ فطره اش بر میزبان واجب است.
اگر نان خور او باشند هرچند در شب عید فطره بر صاحب خانه است

آیت الله وحید خراسانی : چنانچه پیش از غروب آفتاب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شود و تا صبح نزد او بماند فطره او بر صاحب خانه واجب است و اگر تا صبح نزد او نماند بر او واجب نیست.

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎