حکم استمناء هنگام روزه

حکم استمناء در ماه رمضان هنگام روزه چیست؟

خود ارضایی
یک نت ـ حکم استمناء در ماه رمضان هنگام روزه چیست؟این کار حرام وگناه کبیره است وروزه را باطل می کندو قضا وکفاره افطار عمدی دارد.بنابراحتیاط مستحب کفاره جمع دارد؛ یعنی ۶۰ روز روزه گرفتن وسیر کردن ۶۰ نفر فقیر .پی نوشت :استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای