خانمم بابت نفقه حکم جلب گرفته چیکار کنم؟

یک نت ـ نامزد من که عقد قانونی جاری شده در سال ۹۸/۰۴/۱۶ولی هیچگونه رابطه جنسی برقرار نشده خانم باکره هست از همون زمان با آبروری من بازی کرده با که بنده دارای بیماری جنسی و ناتوای جنسی میباشدمن هم با مدرک پزشک قانونی که جوابش اینگونه آمد که درمسابقات انحام شده اندام جنسی وبیضه‌های نامبرده در محدوه طبیعی قرار دارد باتوجه به تست رژی اسکن انجام شده نامبرده توانای برقرای رابطه جنسی را نیز دارد وجود استرس واضطراب وعدم همکاری شریک جنسی می‌تواند در انجام مناسب رابطه جنسی ایشان تاثیر گذار باشد واسم نفقه ومیره میخواد جلبمو گرفته.
نفقه

یک نت ـ خانمم بابت نفقه حکم جلب گرفته چیکار کنم؟

سؤال: نامزد من که عقد قانونی جاری شده در سال ۹۸/۰۴/۱۶ولی هیچگونه رابطه جنسی برقرار نشده خانم باکره هست از همون زمان با آبروری من بازی کرده با که بنده دارای بیماری جنسی و ناتوای جنسی میباشدمن هم با مدرک پزشک قانونی که جوابش اینگونه آمد که درمسابقات انحام شده اندام جنسی وبیضه‌های نامبرده در محدوه طبیعی قرار دارد باتوجه به تست رژی اسکن انجام شده نامبرده توانای برقرای رابطه جنسی را نیز دارد وجود استرس واضطراب وعدم همکاری شریک جنسی می‌تواند در انجام مناسب رابطه جنسی ایشان تاثیر گذار باشد واسم نفقه ومیره میخواد جلبمو گرفته.

پاسخ وکیل لیلااردستانی رستمی: مهریه حق زوجه است ولی نفقه در جایی بایدپرداخت شود که زوجه تمکین داشته باشد اگر زوجه تمکین نمیکند و حق حبس هم ندارد میتوانید برای الزام به تمکین وی اقدام کنید