قدر سهم مادر و مادر بزرگم از ماترک ک ۸ میلیارد ۵۰۰ است چقدر است؟

یک نت ـ پدرم فوت شده. وصیت کرده و مادر و مادربزرگم در حیاط هستن ۴ فرزند ۲ دختر و ۲ پسریم. وصیتش برای بچها بوده. البته. ابطال وصیت گرفتیم چون اختلاف نظر داریم. میخواستم قدر سهم مادر و مادر بزرگم از ماترک ک ۸ میلیارد ۵۰۰ است چقدر است؟ و کدام سهم بیشتری میبرد؟
سهم ارث

یک نت ـقدر سهم مادر و مادر بزرگم از ماترک ک ۸ میلیارد ۵۰۰ است چقدر است؟

سؤال: پدرم فوت شده. وصیت کرده و مادر و مادربزرگم در حیاط هستن ۴ فرزند ۲ دختر و ۲ پسریم. وصیتش برای بچها بوده. البته. ابطال وصیت گرفتیم چون اختلاف نظر داریم. میخواستم قدر سهم مادر و مادر بزرگم از ماترک ک ۸ میلیارد ۵۰۰ است چقدر است؟ و کدام سهم بیشتری میبرد؟

پاسخ وکیل لیلااردستانی رستمی: مادر بزرگ یک ششم و مادر شما یک هشتم بنابراین سهم مادر بزرگ بیشتر است