ازدواج کنم با دختری که از نظر رعایت حجاب ضعیفه درست است؟

یک نت ـ در رابطه با انتخاب همسری که از نظر اخلاقی برای من شخص قابل قبولي است اما از نظر رعايت حجاب ضعيف است دچار مشکل شده ام

ازدواج

یک نت ـ من در رابطه با انتخاب همسری که از نظر اخلاقی برای من شخص قابل قبولي است اما از نظر رعايت حجاب ضعيف است دچار مشکل شده ام

من قصد داشتم بپرسم که اگر  تلاش خودم رو داشته باشم و با عشق و گفتن حرفهاي ديني مذهبي سعي بکنم که طرف مقابلم از بد حجابي دست بردار و به سمت حجاب رو بياره اما با اين حال اگر تلاش خودم بي فايده باشه و طرف مقابلم همچنان به بد حجابي خودش ادامه بده اگر باهاش ازدواج کنم گناه بد حجابي اون به پاي من هم نوشته ميشه و بهتر از اين شخص فاصله بگيرم ويا اينکه من وظيفه ديني خودم رو انجام داده ام و اگر گناه اشتباهي داره مربوط به خودش ميشه
پاسخ:

ممكن از اعتمادتان

بزرگوار يكي از علل اختلافات و تنش هاي بين همسران نداشتن تناسب ديني و مذهبي است. حجاب و نماز و روزه ....رفتارهاي ديني هستند. رفتار ديني از دل باورها و عواطف ديني پديد مي آيد بنابراين اگر كسي ذهنش پر از شبهه باشد درباره حجاب و يا نخواهد براي تقويت باورهاي ديني خود برنامه داشته باشد طبيعي است كه نسبت به رفتارهاي ديني قوي عمل نكند.

اگر براي خودتان حجاب خيلي مهم است و غيرتي هستيد نبايد ريسك كنيد و به اميد تغيير با دختري ازدواج كنيد كه حجاب خوبي ندارد و اعتقادي به حجاب ندارد

بنابراين قبل از گزينش همسر بايد نگرش شما پيشگيرانه باشد نه درمانگرانه.

در جامعه هم هستند دختراني كه واقعا برايشان حجاب مهم است و در مشاوره از همتا نبودن خواستگاران شكوه مي كنند.

بله اگر فردي با فرد مقيد و متديني ازدواج كند و بعد به دليلي زن يا مرد گرفتار سستي در واجبات ديني شود  اينجا بايد براساس مراتب و شرايط امر به معروف و نهي از منكر با رعايت نكات و ريزه كاري هاي روان شناختي به وظيفه خود عمل كند.

براي مطالعه بيشتر
مشاوره ازدواج و خانواده درماني، شكوه نوابي نژاد، نشر انجمن اوليا و مربيان
مشاوره ازدواج و خانواده، سيدمهدي حسيني بيرجندي، نشر آواري نور

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎