آيا امام حسين (ع) با يزيد بن معاويه نسبت فاميلی داشتند؟

یک نت ـ نسب يزيد ملعون هم اينگونه است: يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان ابن حرب ابن أميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي ...
آيا امام حسين(ع) با يزيد بن معاويه نسبت فاميلی داشتند؟

یک نت ـ يک نسبت فاميلی دوري بين امام حسين (عليه السلام) و يزيد ملعون وجود دارد.

نسب امام حسين(عليه السلام) اينگونه است:حسين ابن علي ابن ابي طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصى ...

نسب يزيد ملعون هم اينگونه است: يزيد ابن معاويه ابن ابي سفيان ابن حرب ابن أميه ابن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي ...

منبع : انجمن گفتگوی دینی

امتیاز: 
هنوز رایی ثبت نشده