پیشرفته‌ ترین بیمارستان در زمان قاجار + عکس

یک نت ـ پیشرفته‌ ترین بیمارستان در زمان قاجار + عکس
 پیشرفته‌ ترین بیمارستان در زمان قاجار + عکس

پیشرفته‌ ترین بیمارستان در زمان قاجار + عکس

این تصویر یکی از پیشرفته ترین بیمارستانهای ایران که مربوط به بیش از صد سال پیش و در زمان قاجار است نشان می دهد.

افزودن یک دیدگاه جدید