رفتن به محتوای اصلی

جواب کتاب کار زبان نهم درس ۶

تاریخ انتشار:
در اینجا می خواهیم پاسخ کتاب کار زبان نهم درس ۶ را خدمت شما توضیح دهیم.
جواب کتاب کار زبان نهم درس ۶

جواب درس ششم کتاب کار زبان ورک بوک نهم

درس 6 کتاب کار زبان نهم

جواب صفحه 84 کتاب کار زبان نهم

1 پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1. What happened to Amir? چه اتفاقی برای امیر افتاد؟
He breaks his leg. او پایش میشکند
✅ He broke his leg. او پایش شکست
2.Did you cut your finger yesterday? آیا دیروز انگشتتان را بریدید؟
✅Yes, I did. بله ، بریدم
Yes, I do. بله می بریدم
3.What happened to Samira’s eyes? چه اتفاقی برای چشم های سمیرا افتاد؟
✅ She hurt them آنها صدمه دیدند
She hurt it. ان صدمه دید
4.Did she eat in a restaurant? آیا او در رستوران غذا خورد
No, she wasn’t. نه او نبود.
✅ No, she didn’t. نه او نخورد.
5.Who burnt his hand? چه کسی دستش سوخت؟
✅ Ali علی
Him او را
6.Did mom call Sina? آیا مامان به سینا تلفن کرد؟
Yes, she called it. بله به آن تلفن کرد
✅ Yes, she called him.بله به او تلفن کرد

جواب صفحه 85 کتاب کار زبان نهم

Man: …..Did…… you hit my car?
Reza: No, I ….didn’t………..
Man: Who did?
Reza: A little boy.
Man: How ……..did …….. a little boy hit my car?
Reza: He was on a bike.
Man: ……Did………. he hurt himself?
Reza: No, he ………..didn’t….

معنی صفحه ۸۵ درس ۶ کتاب کار زبان نهم

مرد: آیا شما به ماشین من صدمه زدید؟
رضا: خیر من صدمه نزدم
مرد: چه کسی این کار را کرد؟
رضا: پسر بچه ای کوچک
مرد: چطور پسربچه کوچک صدمه زد به ماشینم؟
رضا: او بر دوچرخه سوار بود.
مرد: آیا او به خودش آسیبی رساند؟
رضا: نه ، آسیبی به خودش نرساند.

جواب صفحه 86 کتاب کار زبان نهم

3 جملات را سوالی کنید.

1. …..Where did you play this morning?
We played in the yard this morning.
2. …….when did Ali and Omid participate in an online English course ?
Ali and Omid participated in an online English course last summer.
3. …….who spoke English well?
Sima spoke English well.
4. ………….What did Behnam send to his cousin ?
Behnam sent a message to his cousin.
5. …..What did the children do in the afternoon ?
The children saw the movie in the afternoon.

جواب صفحه 87 کتاب کار زبان نهم

4 با انتخاب کلمات مناسب از جدول، پنج جمله بسازید.

leg(s) = پا (ها)

his

break = شکستن

We = ما

head(s) = سر ها

her

twisted =پیچ خورد

They = آنها

mother(s) = مادر ها

their

burned =سوخت

My teacher = معلم من

hand(s) = دست ها

my

hurt =صدمه زدن

Sima

 ankle(s) = قوزک

our

look after = مراقبت کردن

Roya

 back(s) = کمر

your

cut =بریدن

The worker = کارگر

finger(s) = انگشت

its

 hit =برخورد کردن

My sister =خواهر من

1 . They twisted their ankles.
2 . My teacher cut his finger.
3 . Roya hit her head.
4 . Sima look after her mother.
5 . The worker burned his hand.

جواب صفحه 88 کتاب کار زبان نهم

5 گزارش مصدومان یک حادثه را بخوانید و سپس جملات را کامل کنید.

Yesterday was very cold. It snowed heavily. …Twelve.. kids,
…ten…. old people, and …..four…. students were hurt. One
kid broke his leg and two kids ..broke… their hands. Three old
people …..hurt… their backs and four old people …..hit……
their heads.. Three students also ..hit….. their heads. The
firefighters and policemen were everywhere. They helped
people.

هوا دیروز خیلی سرد بود. به شدت برف می بارید. 12 کودک ، 10 فرد مسن و 4 دانش آموز صدمه دیدند. یکی از کودک ها پایش شکست و دو کودک دستشان شکست.
کمر سه فرد مسن و سر چهار فرد مسن اسیب دید. سر سه دانش آموز هم صدمه دید. آتشنشان ها و پلیس ها همه جا بودند. کمر سه فرد مسن و سر چهار فرد مسن اسیب دید.

جواب صفحه 89 کتاب کار زبان نهم

6 با در نظر گرفتن اتفاقات زندگی پارسا به پرسش های زیر پاسخ دهید.

او در خرم آباد متولد شد (۱۳۸۰)

He was born in Khorramabad. (1380)

او به مدرسه رفت. (۱۳۸۶)

He went to school. (1386)

او با خانوده اش به شیراز کوچ کرد. (۱۳۸۷)

He moved to Shiraz with his family. (1387)

او دستش شکست (۱۳۸۹)

He broke his hand. (1389)

او در مراسم هلال احمر شرکت کرد. (۱۳۹۱)

He participated in Helal-e Ahmar ceremony. (1391)

او در هلال احمر عضو شد. (۱۳۹۲)

He joined Helal-e Ahmar. (1392)

 

1. Where did Parsa live in 1383?
…..He lived in Khorramabad…. .
2. When did he join Helale-Ahmar?
…….He joined it in 1392. .
3. Did he break his hand?
…..Yes, he broke his hand. .
4. Did he go to school in Mashhad?
…..No, he didn’t go there.
5. What did he do in 1391?
…..He participated in Helal-e-Ahmar ceremony.

جواب صفحه 90 کتاب کار زبان نهم

7 الف) کلمات مربوط به مضمون درس را بیابید.-6 کلمه

1. Her finger is …bleeding… .
2. Reza …broke.. his leg.
3. They twisted their …ankles.. .
4. She …hit.. her head into a door.
5. Her ..back… hurts.
6. Her ….leg.. hurts a lot.

پ) کلمات را در ستون مناسب قرار دهید.

جواب صفحه 91 کتاب کار زبان نهم

ت) با کلماتی که در جدول یافته اید چند جمله بسازید.

1 Ali broke his leg.
2 His. legs. hurt
3.My hand is bleeding
4 I twisted my ankle
5. My back hurts
6.I hit my head on the door

8 الف) سحر به متن انگلیسی گوش کرده و آن را یادداشت نموده است. آن را اصلاح کنید.

ما سفری طولانی به مقصد منزل عمو یمان در سال گذشته داشتیم. ما با اتوبوس رفتیم به شهر آنها. شهرهای زیادی در مسیر بودند. آنجا جنگل ها و رودخانه هایی هم بودند. ما از همه چیز لذت بردیم. اما ، ما دیدیم در مسیر بزی زخمی. ما توقف کردیم تا به آن کمک کنیم. گردن آن حیوان آسیب دیده بود. خوشبختانه، زخم بدی نبود. ما بردیم بز را به کلانتری.

جواب صفحه 92 کتاب کار زبان نهم

ب) این متن را درباره خود بازنویسی کنید.

We had along trip to our friend’s house last week We Took a Bus To Their City There were many cities on the way.
There were some jungles and rivers ,too We enjoyed everything.
But, we saw an injured cow near the road. We stopped to help it. The animal hurt its neck. Luckily, it was not a bad wound.
We Took the cow to The Village.

جواب صفحه 93 کتاب کار زبان نهم

9 به پرسش های زیر درباره خودتان پاسخ دهید.

1- Were you absent this Wednesday?
No I wasn’t absent this Wednesday
2 – What did you eat for lunch this Sunday?
I ate rice and kebab for lunch at home
3- When did you come to school this Monday?
I came to school at 7 this Monday
4- Who needed help at your home on Friday?
My little brother needed help there

جواب صفحه 94 کتاب کار زبان نهم

10 الف) زیر «افعال گذشته» این داستان خط بکشید.

الینا یک دختر جوان و خوشحال بود؛ زمانی که او هفت ساله بود، او یک تصادف بد داشت. او در ماشین به همراه خانواده اش بود. ماشینشان به یک درخت بزرگ اصابت کرد. الینا پاهایش آسیب دید. او بعد از تصادف نمی توانست راه برود. اما او خیلی شجاع بود. در خانه ماند و به سختی مطالعه کرد. او داستان های بسیار زیبایی نوشت و یک نویسنده مشهور شد. او برای بچّه ها داستان می نوشت. خیلی از بچّه ها داستان هایش را می خوانند.

 

جواب صفحه 95 کتاب کار زبان نهم

ب) بله یا خیر؟۱

1. الینا یک پسر بود.
۲. زمانی که اِلینا ۷ ساله بود دست پدرش شکست.
۳. او شجاع بود.
۴. پاهایش صدمه دید.

11 به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

1. What happened to Elina when she was 7?
She had a bad accident.
2. Did she study at school?
No ، She studied at home.
3. Who read her stories?
Many children read her stories.
4. Was she a famous writer?
Yes, she was a famous writer.

 

Image removed.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
بازگشت بالا