نوحه مهدی رسولی

خاطره هات بغلم می کنم آروم شه آغوشم مهدی رسولی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

مداحی جدید مهدی رسولی
مداحی جدید حـــاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه ۱۶ فـــــــــــــــــروردین ۱۳۹۷ هیأت ثارالله زنجان (رهروان امــام و شـهدا)خاطره هات بغلم می کنم آروم شه آغوشماز روز عاشورا لباس مشکی می پوشم

تا مهر تو تو دل منه قلبم به عشق تو میزنه مهدی رسولی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

مداحی جدید مهدی رسولی
مداحی جدید حـــاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه ۱۶ فـــــــــــــــــروردین ۱۳۹۷ هیأت ثارالله زنجان (رهروان امــام و شـهدا)تا مهر تو تو دل منهقلبم به عشق تو میزنه

هنوز شبا خواب میبینم خواب وداع آخرت مهدی رسولی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

مداحی جدید مهدی رسولی
مداحی جدید حـــاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه ۱۶ فـــــــــــــــــروردین ۱۳۹۷ هیأت ثارالله زنجان (رهروان امــام و شـهدا)هنوز شبا خواب میبینم...خواب وداع آخرت ...

دوباره آمدم گرچه دیر برگشتم مهدی رسولی ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

مداحی جدید مهدی رسولی
مداحی جدید حـــاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه ۱۶ فـــــــــــــــــروردین ۱۳۹۷ هیأت ثارالله زنجان (رهروان امــام و شـهدا)دوباره آمدم گرچه دیر برگشتمولی شبیه گدا سر به زیر برگشتم