نوحه روح الله بهمنی

بد کردم با گناهام با خودم بد کردم روح الله بهمنی

روح الله بهمنی
بد کردم با گناهام با خودم بد کردم روح الله بهمنی - ابراهیم رحیمی - شورشب اول محرم

این عشق نشان ادب عبدالله است روح الله بهمنی

روح الله بهمنی
دانلود مداحی این عشق نشان ادب عبدالله است روح الله بهمنیاین حسن زاده حسینی مذهب است (روح الله بهمنی)نام او عبدالله است (روح الله بهمنی)