نوحه جديد حميد عليمی

توی حرمت غوغاست جای قدم زهراست حمید علیمی

حمید علیمی
آقام آقام توی حرمت غوغاست جای قدم زهراست حمید علیمی - شور زیبا

خوبه که تو این دوماه کارم میشه نوکری حمید علیمی

حمید علیمی
خوبه که تو این دوماه کارم میشه نوکری حمید علیمی - شور زیبا

بسم الله بپوشید پیراهن مشکی هارو حمید علیمی

حمید علیمی
شور زیبای بسم الله بپوشید پیرهن مشکی هارو حمید علیمیبسم الله بپوشید پیراهن مشکی هاروبسم الله بیارین علم بیرق هاروالحمدالله که دوباره محرمت رو دیدمالحمدالله که دوباره به آرزوم رسیدم