نوحه ترکی مهدی رسولی

من با حسین از بدی هام جدا شدم مهدی رسولی ۱۳ دی ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷  من با حسین از بدی هام جدا شدمراهی کربلا شدمبا خدا آشنا شدممبتلا شدممن با حسین همه دردام شفا گرفتدل زارم بها گرفتتوی هیئت ها جا گرفت کربلا گرفتتو درمون دردامیتو تا ابد باهامیبرای تو میمیرمتو آخر دنیامیمن با حسین از بدی هام جدا...

نبینم یار و یاوری نداری مهدی رسولی ۱۳ دی ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷  نبینم یار و یاوری ندارینبینم حرف غربتُ بیارینبینم پهلون خیبر منسرت رو روی خاک غم بزاریاگه میون بسترماگه شکسته شد پرممیخونم بازم با باورممنم شبیه کنیزمنم شبیه کنیزبه سر سرای علیعلی امام منومنم فدای علی

علی مولانه مستانه مستانه مهدی رسولی ۱۳ دی ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷  علی مولانه مستانه مستانهعلی علی علی

بر نبض خود عمریست میدانی گرفتارم مهدی رسولی ۱۳ دی ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷  بر نبض خود عمریست میدانی گرفتارمباشد بزن اما تو را من دوست میدارم

این ساعت و این ثانیه دور حسین مهمانیه مهدی رسولی ۲۹ آذر ۱۳۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷  این ساعت و این ثانیه دور حسین مهمانیهارباب تو جمع نوکراش مشغول روضه خوانیهدلدار کنار دلبراسردار کنار بی سراارباب کنار نوکراامشب که زهرا بانیهما سینه زدیم اونا میون روضه باریدنما حسین حسین گفتیماونا حسین هم دیدنداز آخر مجلس اومدند...

پاک آدیوا مفتخرم یاحسین نوکر بی بال و پرم یاحسین مهدی رسولی ۸ آذر ۱۳۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی هیئت ثارالله زنجان پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷  پاک آدیوا مفتخرم یاحسیننوکر بی بال و پرم یاحسینعاشق خونین جگرم یاحسینقاره علمنن اوپرم یاحسینموشکوله توشسم دییرم یاحسینحل الیلر موشکولو مولا حسینصدق اله هر کیم دسه گر یاحسینصلا علیک یاحسینقلبی لدیک...

میان روضه دلم میرود همان جا که دو دست بر کمرش گفت ای علمدارم مهدی رسولی ۸ آذر ۱۳۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی هیئت ثارالله زنجان پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷  میان روضه دلم میرود همان جا که دو دست بر کمرش گفت ای علمدارم

دوباره آمدم بنده ای گنهکارم تمام آبرویم را به تو بدهکارم مهدی رسولی ۸ آذر۱۳۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی مراسم هفتگی هیئت ثارالله زنجان پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷   دوباره آمدم بنده ای گنهکارمتمام آبرویم را به تو بدهکارمقبول کن عملم را بضاعتم این استقبول دارم همیشه وبال و سربارمدلم گرفته ببین نشسته ام حالا کنار سفره عشقشبیه ابر برای حسین میبارممن حسین یار من است و منم...