مداحی ۹۷ مهدی رسولی

ولی الله علی علی علی مهدی رسولی شب ۱۹ رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب نوزده رمضان ۹۷ ولی الله علی علی علیاسدالله علی علی علی

با همه دنیا قهرم و با تو میخوام آشتی بشم مهدی رسولی شب ۱۹ رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب نوزده رمضان ۹۷ با همه دنیا قهرم و با تو میخوام آشتی بشمیعنی میشه آخر منم اونیکه دوست داشتی بشم

راه ما امتداد راه علی است مهدی رسولی شب ۱۹ رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب ۱۹ رمضان ۹۷ راه ما امتداد راه علی استکام مان تلخ بود و بغض آلود

ای تیر خطا كن هدفت قلب رباب است مهدی رسولی شب ششم رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب ۶ رمضان ۹۷ روضه حضرت علی اصغرای تیر، خطا كن! هدفت قلب رباب است

به این طریق خدایی کسی کجا بکند مهدی رسولی شب ششم رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب ۶ رمضان ۹۷ به این طریق خدایی کسی کجا بکندکه ما خطا بنماییم، او عطا بکند

غصه دارم که چرا سوز دعا نیست مرا مهدی رسولی شب چهارم رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب ۴ رمضان ۹۷ غصه دارم که چرا سوز دعا نیست مرارمضان آمده و حال بکا نیست مراروزگاری به هوای همه کس بال زدمپر پرواز به درگاه شما نیست مرادست من خالی و هر بار تظاهر کردمکوله باری به جز از کبر و ریا نیست مرا

قسم به روزای روزه داری مهدی رسولی شب اول رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب اول رمضان ۹۷قسم به روزای روزه داریقسم به تشنگی تو آقاقسم به لحظه های اذونبه خشکی لب روزه دارا

حسین اولمییب اولمز مهدی رسولی شب اول رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب اول رمضان ۹۷شهادت ده صفا وارحسین اولمییب اولمز

آورده ای دوباره بدهکارمان کنی مهدی رسولی شب دوم رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب دوم رمضان ۹۷آورده ای دوباره بدهکارمان کنیفکری بحال غم زده و زارمان کنی

اللهم رب شهر رمضان مهدی رسولی شب اول رمضان ۹۷

مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب اول رمضان ۹۷اللهم رب شهر رمضانالذی انزلت فیه القرآن