محمدرضا طاهری محرم ۹۶

زینب و یک کاروان حاج محمد رضا طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حاج محمدرضا طاهری
زینب و یک کاروان _ مناجات حاج محمدرضا طاهری  شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

ای ساربان حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حسین طاهری
ای ساربان _ شور حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

زینب زینب زینب حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حسین طاهری
زینب زینب زینب _ شور حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

همه اصحاب رو به ارباب حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حسین طاهری
همه اصحاب رو به ارباب _ تک حسین طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

اشک میریزم برای توحاج محمد رضا طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حاج محمدرضا طاهری
اشک میریزم برای تو _ واحد حاج محمدرضا طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

صدای مادرای داغ دیده حاج محمد رضا طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حاج محمدرضا طاهری
صدای مادرای داغ دیده _ زمینه حاج محمدرضا طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

خدایا پریشونِ زینب دلش خونِ زینب حاج محمد رضا طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

حاج محمدرضا طاهری
خدایا پریشونِ زینب دلش خونِ زینب _ روضه حاج محمدرضا طاهری شام غریبان محرم ۹۶/۰۷/۹

ای کشته فتاده به هامون حسین من حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حسین طاهری
ای کشته فتاده به هامون حسین من _ شور حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

زخمی شدی تا حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حسین طاهری
زخمی شدی تا _ شور حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

دم خیمه تا خود صبح حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حسین طاهری
دم خیمه تا خود صبح _ تک حسین طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

ای بر تو هر رسول مکرم گریسته حاج محمد رضا طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

 حاج محمدرضا طاهری
ای بر تو هر رسول مکرم گریسته _ واحد حاج محمدرضا طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

ای داد از این دنیا فریاد از عاشورا حاج محمد رضا طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

 حاج محمدرضا طاهری
ای داد از این دنیا فریاد از عاشورا _ زمینه حاج محمدرضا طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

روضه امام حسین علیه السلام حاج محمد رضا طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

 حاج محمدرضا طاهری
روضه امام حسین علیه السلام حاج محمدرضا طاهری شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

زیر پرچم اباالفضل حسین طاهری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

حسین طاهری
زیر پرچم اباالفضل _ شور حسین طاهری شب نهم تاسوعا محرم ۹۶/۰۷/۷

صفحه‌ها