شهادت امام محمد تقی چه روزی است

شهادت امام جواد سال ۹۸ چه روزی است

شهادت امام جواد
یک نت ـ تاریخ شهادت امام محمد تقی(ع) سال ۱۳۹۸ چه روزی است؟شهادت امام محمد تقی(ع) مصادف است با جمعه ۱۱ مرداد شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٣٠ ذوالقعده ]

شهادت امام محمد تقی سال ۹۸ چه روزی است

شهادت امام محمد تقی
یک نت ـ تاریخ شهادت امام محمد تقی(ع) سال ۱۳۹۸ چه روزی است؟شهادت امام محمد تقی(ع) مصادف است با جمعه ۱۱ مرداد شهادت امام محمد تقی علیه السلام [ ٣٠ ذوالقعده ]