شب سوم محرم ۹۶ مهدی رسولی

یه پیر رزمنده یه مرد ربانی مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

مهدی رسولی
یه پیر رزمنده یه مرد ربانی _ شور مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

ای تک نواز نابغه نینوا حسین مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

مهدی رسولی
ای تک نواز نابغه نینوا حسین _ واحد مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

شبا که تو آغوش بابام بودم مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

مهدی رسولی
شبا که تو آغوش بابام بودم _ واحد مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

اشهد و انک حسین شهیدا مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

مهدی رسولی
اشهد و انک حسین شهیدا _ واحد مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

۴۰ گجه سن منی گوزدن آتیبسان مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

مهدی رسولی
۴۰ گجه سن منی گوزدن آتیبسان _ واحد ترکی مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

به ما ماه سر نیزه را نشان داد مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

مهدی رسولی
به ما ماه سر نیزه را نشان داد _ نغمه خوانی مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

تو دلها غوغایی شده مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

مهدی رسولی
تو دلها غوغایی شده _ زمینه مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

نوحوا علی ساکن کربلا مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

مهدی رسولی
نوحوا علی ساکن کربلا_ زمینه مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

روضه حضرت رقیه مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱

مهدی رسولی
روضه حضرت رقیه مهدی رسولی شب سوم محرم ۹۶/۰۷/۱