شب دهم عاشورا محرم ۹۶ سيد رضا نريمانی

من عاشق و دیوونتم از نوجونیم سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
من عاشق و دیوونتم از نوجونیم _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

میزنم سینه آخه شیرینه سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
میزنم سینه آخه شیرینه _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

ای کشته ی فِتاده هامون حسین من سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
ای کشته ی فِتاده هامون حسین من _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

بشم قربون کرمت فدای شال و علمت سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
بشم قربون کرمت فدای شال و علمت _ واحد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

هرچه جان است به قربان اباعبدالله سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
هرچه جان است به قربان اباعبدالله _ واحد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

شب فراق، شب جدایی اومد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
شب فراق، شب جدایی اومد _ واحد سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

حسین جانم، حسین جانم سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
حسین جانم، حسین جانم _ شور سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

قتلگاه اشک و آه سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
قتلگاه اشک و آه _ شور  سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

منو نزار تنها میونه این حرم سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
منو نزار تنها میونه این حرم _ زمینه  سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

روضه حضرت امام حسین (ع) سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸

سيد رضا نريمانی
روضه حضرت امام حسین (ع) _ روضه سيد رضا نريمانی شب دهم عاشورا محرم ۹۶/۰۷/۸