سیاه

آزار و اذیت در خوابگاه ۱۸ ساله های تهران!

خوابگاه
یک نت ـ  وقتی دستگیر شدی چند سال داشتی؟۱۸ سال.چقدر درس خوانده‌ای؟تا دوم دبیرستان.سابقه داری؟نه.از نحوه آشنایی‌ات با مقتول بگو.من اهل یکی از روستاهای... هستم. در روستایمان تا پنجم ابتدایی بیشتر درس نخواندم ترک‌تحصیل کردم و مشغول به کار شدم. دو سال بعد وقتی که ۱۳ سال داشتم همراه...