دوبیتی مدح ام البنین

دو بیتی ولادت حضرت ام البنین

دو بیتی ولادت حضرت ام البنین
یک نت ـ دو بیتی مدح حضرت ام البنینمحسن بلنجگره هایی که داشتم وا شدگفتم ام البنین، دلم پا شدگره هایی که داشتم وا شدمادر آب را صدا زدم و ...خشکسالم شبیه دریا شددو بیتی مدح حضرت ام البنینمحسن بلنجبر تو ای ام بنین صلواتمی خورد آب ز چشمان تو صد رود فراتچشمه اشک تو بی بی شده است آب حیاتکربلا تاز بقیع و ز...

اشعار ولادت حضرت ام البنین سازگار

اشعار ولادت حضرت ام البنین
یک نت ـ مدح ولادت حضرت ام البنین سازگارای همسـر سـردار جهـان، مـادر عباس     وی دامـن تــو مهــد ادب‌پـــرور عباسدر بیـت علـی آمـده! هـم‌سنگـر عباس        خوانده است تو را مادر خود خواهر عباس       ...

اشعار ولادت حضرت ام البنین

اشعار ولادت حضرت ام البنین
یک نت ـ اشعار ولادت حضرت ام البنین بابک امامی شرح‌ فضائل‌ تو نگنجد به‌صدکتابتوصیف‌ماهیت‌توشدسوره‌ی‌حجابمیگویم‌این‌سخن‌به‌غزل‌یاکه‌ مثنویتو جلوه‌گاه‌ فخری‌ به‌ آل بنی‌ کلابیاام‌القمردر سیطره...