حاج عبدالرضا هلالي

مادرش دست به کمر حسین میگه عبدالرضا هلالی

عبدالرضا هلالی
مادرش دست به کمر حسین میگه عبدالرضا هلالی - شور و روضهشب اول محرم

ایام حج سینه زناته عبدالرضا هلالی

عبدالرضا هلالی
ایام حج سینه زناته عبدالرضا هلالی - زمینهشب اول محرم