جواد مقدم

دیگه ترسی ندارم چون تو شفیع هر گناهی جواد مقدم ۱۱ تیر ۹۸

کربلایی جواد مقدم
مداحی جدید کربلایی جواد مقدم ۱۱ تیر ۱۳۹۸ هیات بین الحرمین طهران    دیگه ترسی ندارم چون تو شفیع هر گناهیاینه اون رفاقتی که گفتی تا تهش باهامیمن دوست داشتم و دارم بخدا تا ته دنیااگه صد بارم بمیرم زنده شم باز تورو میخواممن تورو میخوام از اینجا تا خود حرمدستمو میگیری تو دستات پس کی...

من که برات خیسه چشام جواد مقدم ۱۱ تیر ۹۸

کربلایی جواد مقدم
مداحی جدید کربلایی جواد مقدم ۱۱ تیر ۱۳۹۸ هیات بین الحرمین طهران    من که برات خیسه چشاممیگیره تو روضه ات صداممنو غمت دیوونه کردهیه کاری کن تو حرمت بمیرم و جنازمم هیچ موقع برنگرده

مولودی امام رضا جواد مقدم

جواد مقدم
گلچین مولودی میلاد امام رضا (ع) کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۱ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شب دوم محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۲ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شب سوم محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۳ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شب چهارم محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۴ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شب پنجم محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۵ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شب ششم محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۶ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شب هفتم محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۷ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شب هشتم محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۸ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شب نهم تاسوعا محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۹ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شب دهم عاشورا محرم ۹۸ جواد مقدم

جواد مقدم
  ↵دانلود مداحی شب ۱۰ محرم ۱۳۹۸ کربلایی جواد مقدمدریافتابروی تو غارتگرترین نوع کمان است جواد مقدم - شوردریافتچایی روضه ات رو خوردن لذت داره جواد مقدم - تکدریافتعاشقی حس خوبیه حس میکنم عشق منی جواد مقدم - شوردریافتتا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم جواد مقدم - شوردریافتهمیشه بین...

مداحی شهادت امام صادق جواد مقدم

جواد مقدم
گلچین مداحی شهادت امام جعفر صادق (ع) با صدای کربلایی جواد مقدم 

صفحه‌ها