تاریخ شب قدر

تاریخ شبهای قدر رمضان 1398

شب قدر
یک نت ـ تاریخ دقیق شبهای قدر رمضان 98 چه روزی است؟شب نوزدهم اولین شب قدر رمضان 98 مصادف است با پنجشنبه 2 خرداد 1398 [ ١٨ رمضان ]شب بیست و یکم دومین شب قدر رمضان 98 مصادف است با شنبه 4 خرداد 1398 [ 20 رمضان ]شب بیست و سوم سومین شب قدر رمضان 98 مصادف است با دوشنبه 6 خرداد...

تاریخ دقیق شبهای قدر رمضان 98

شب قدر
یک نت ـ تاریخ دقیق شبهای قدر رمضان 98 چه روزی است؟شب نوزدهم اولین شب قدر رمضان 98 مصادف است با پنجشنبه 2 خرداد 1398 [ ١٨ رمضان ]شب بیست و یکم دومین شب قدر رمضان 98 مصادف است با شنبه 4 خرداد 1398 [ 20 رمضان ]شب بیست و سوم سومین شب قدر رمضان 98 مصادف است با دوشنبه 6 خرداد...

شب اول قدر رمضان 98 چه شبی است؟

شب اول قدر
یک نت ـ اولین شب قدر 19 رمضان 98 چه روزی است؟اولین شب قدر 19 رمضان 98 مصادف است با پنجشنبه ۲ خرداد شب قدر [ ١٨ رمضان ] شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام 19 رمضان 98

شب اول قدر رمضان 98 چه روزی است؟

شب قدر
یک نت ـ اولین شب قدر 19 رمضان 98 چه روزی است؟اولین شب قدر 19 رمضان 98 مصادف است با پنجشنبه ۲ خرداد شب قدر [ ١٨ رمضان ] شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام 19 رمضان 98

اولین شب قدر 19 رمضان 98 چه روزی است

 شب قدر
یک نت ـ اولین شب قدر 19 رمضان 98 چه روزی است؟اولین شب قدر 19 رمضان 98 مصادف است با پنجشنبه ۲ خرداد شب قدر [ ١٨ رمضان ] شب ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام 19 رمضان 98