تاریخ شب اول قدر رمضان 98

تاریخ شبهای قدر رمضان 1398

شب قدر
یک نت ـ تاریخ دقیق شبهای قدر رمضان 98 چه روزی است؟شب نوزدهم اولین شب قدر رمضان 98 مصادف است با پنجشنبه 2 خرداد 1398 [ ١٨ رمضان ]شب بیست و یکم دومین شب قدر رمضان 98 مصادف است با شنبه 4 خرداد 1398 [ 20 رمضان ]شب بیست و سوم سومین شب قدر رمضان 98 مصادف است با دوشنبه 6 خرداد...

تاریخ دقیق شبهای قدر رمضان 98

شب قدر
یک نت ـ تاریخ دقیق شبهای قدر رمضان 98 چه روزی است؟شب نوزدهم اولین شب قدر رمضان 98 مصادف است با پنجشنبه 2 خرداد 1398 [ ١٨ رمضان ]شب بیست و یکم دومین شب قدر رمضان 98 مصادف است با شنبه 4 خرداد 1398 [ 20 رمضان ]شب بیست و سوم سومین شب قدر رمضان 98 مصادف است با دوشنبه 6 خرداد...