تاریخ شب اول قدر رمضان ۹۸

تاریخ شبهای قدر رمضان ۱۳۹۸

شب قدر
یک نت ـ تاریخ دقیق شبهای قدر رمضان ۹۸ چه روزی است؟شب نوزدهم اولین شب قدر رمضان ۹۸ مصادف است با پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ [ ١٨ رمضان ]شب بیست و یکم دومین شب قدر رمضان ۹۸ مصادف است با شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ [ ۲۰ رمضان ]شب بیست و سوم سومین شب قدر رمضان ۹۸ مصادف است با دوشنبه ۶ خرداد...

تاریخ دقیق شبهای قدر رمضان ۹۸

شب قدر
یک نت ـ تاریخ دقیق شبهای قدر رمضان ۹۸ چه روزی است؟شب نوزدهم اولین شب قدر رمضان ۹۸ مصادف است با پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ [ ١٨ رمضان ]شب بیست و یکم دومین شب قدر رمضان ۹۸ مصادف است با شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ [ ۲۰ رمضان ]شب بیست و سوم سومین شب قدر رمضان ۹۸ مصادف است با دوشنبه ۶ خرداد...