آنچه در گذشته به جای سیمان استفاده میشد

یک نت ـ آنچه در گذشته به جای سیمان استفاده میشد آنچه در گذشته به جای سیمان استفاده میشد آنچه در گذشته به جای سیمان استفاده میشد
آنچه در گذشته به جای سیمان استفاده میشد

یک نت ـ آنچه در گذشته به جای سیمان استفاده میشد