تاریخ شروع اربعین ۱۳۹۷ - ۱۴۴۰ - ۲۰۱۸

اربعین ۹۶ - ۲۰۱۷ - ۱۴۳۸ چه روزی است؟

اربعین 95
یک نت ـ شروع اربعین ۱۳۹۵ - ۲۰۱۶ - ۱۴۳۸ چه روزی است؟اربعین حسینی ۱۳۹۵ (۱۴۳۸) چه روزی است؟اربعین حسینی ۱۳۹۴ (۱۴۳۷) مصادف است با یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ هجری شمسی و ۲۰ صفر ۱۴۳۸ هجری قمری

اربعین ۹۶ - ۲۰۱۶ - ۱۴۳۸ چه روزی است؟

اربعین
یک نت ـ شروع اربعین ۱۳۹۵ - ۲۰۱۶ - ۱۴۳۸ چه روزی است؟اربعین حسینی ۱۳۹۵ (۱۴۳۸) چه روزی است؟اربعین حسینی ۱۳۹۵ (۱۴۳۸) مصادف است با یکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ هجری شمسی و ۲۰ صفر ۱۴۳۸ هجری قمری