مشاوره و خانواده

دوست پسر

یک نت ـ جایگاه احساس در ازدواج تا چه حد است؟اگر یکی به دلت ننشست و واقعاً احساسی نسبت به او نداشت می‌شود به سمت او رفت؟ اگر وقت ندارید لزومی به خواندن سرگذشت من که در ذیل آمده نیست فقط همین سوال...

ورزشی