مشاوره و خانواده

با دختري كه قبلا دوست پسر داشته ازدواج كردم

یک نت ـ با اینکه من قبل از ازدواج می دانستم که همسرم با آقایانی ارتباط داشته ولی بخاطر عشق کر وکور کننده با ایشان ازدواج کردم. الان بعد از دوسال با اینکه همسرم توبه کرده است ولی من نمی توانم با او...