جانا ببین که زینب گم کرده دست و پا را

جانا ببین که زینب گم کرده دست و پا را مهدی رسولی

 مهدی رسولی
مداحی جدید حاج مهدی رسولی شب دهم عاشورا جانا ببین که زینب گم کرده دست و پا را   دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را