ترسناک بودن عزرائیل

آیا عزرائیل وحشتناک است؟

عزرائیل
یک نت ـ آیا عزرائیل وحشتناک است؟جواب این سوال با مطالعه حدیث ذیل روشن می شود:امام صادق (ع) نقل می فرمایند: ابراهیم (ع) پس از انجام مناسك حجّ بسوى شام بازگشت و در آنجا وفات یافت و چگونگی وفات او این بود كه عزرائیل براى قبض روحش به نزد او آمد، ولى ابراهیم از قبض روح كراهت داشت، پس عزرائیل به نزد...