باب العطشان وای

باب المظلوم وای باب العطشان وای سید مجید بنی فاطمه دهه اول صفر ۱۳۹۷

سید مجید بنی فاطمه
مداحی جدید سید مجید بنی فاطمه شب سوم دهه اول صفر جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷   باب المظلوم وایباب العطشان وای