اشک ما بر خاک پاک او رسان

ای صبا ای پیک دور افتادگان میثم مطیعی اشک ما بر خاک پاک او رسان ۱۷ مهر ۱۳۹۷

میثم مطیعی
مداحی جدید حاج میثم مطیعی مراسم هقتگی دانشگاه امام صادق تهران ۱۷ مهر ۱۳۹۷  ای صبا ای پیک دور افتادگاناشک ما بر خاک پاک او رسانیا حسین یا حسین یا حسین