آیا تفاوت قد در ازدواج مهم است

بخاطر هم قد بودن با خواستگارم بهش جواب رد دادم

قد
یک نت ـ من دختر ۲۴ ساله هستم خواستگاري داشتم که ايشون از همکاراي بنده بودن و واقعا مهر ايشون به دلم نشسته بود و حس ميکردم در کنار اين آقا خوشبخت ميشدم ولي وقتي اين موضوع جدي شد و ايشون ميخواستن با خاتواده براي خواستگاري بيانيه موضوعي واسه من خيلي پر رنگ شد و اينم اين بود که ايشون تقريبا هم قد بنده...