دانلود مداحی و نوحه سليم موذن زاده محرم ۹۸

دانلود نوحه های سيلم موذن زاده محرم ۹۸,نوحه آذري,نوحه تركي,اوخشاما,روضه آذري,روضه تركي,دانلود روضه آذري،تركي,نوحه آذري محرم ۹۸,نوحه سليم موذن زاده,نوحه محرم ۹۸ حاج مهدي خادم,نوحه محرم ۹۸ مهدي قرباني,نوحه محرم ۹۵

محرم 92،91 با صداي سليم موذن زاده + دانلود

نوحه آذری محرم ۹۵ با صداي سليم موذن زاده و نوحه خوانان آذري + دانلود

۱. سلیم موذن زاده

ردیف

موضوع

پخشاجرا

حجم

۱در راه شام ۱ ۷۱۷.۹۱ KB2در راه شام ۲ ۷۵۶.۵۸ KB3در راه شام ۳ ۲.۳۶ MB4در راه شام ۴ ۱.۰۴ MB5در راه شام ۵ ۱.۹۷ MB6در راه شام ۶ ۱.۲۵ MB7در راه شام ۷ ۱.۵۱ MB8در راه شام ۸ ۹۰۷.۹۱ KB9حضرت علی اصغر ۱ ۱.۱۴ MB10حضرت علی اصغر ۲ ۱.۷۳ MB11حضرت علی اصغر ۳ ۱.۸۳ MB12حضرت علی اصغر ۴ ۳.۲۲ MB13حضرت علی اصغر ۵ ۱.۶۰ MB14حضرت علی اصغر ۶ ۱.۵۲ MB15حضرت علی اصغر ۷ ۲.۳۲ MB16حضرت علی اصغر ۸ ۱.۴۴ MB17حضرت علی اصغر ۹ ۱.۷۸ MB18حضرت علی اصغر ۱۰ ۱.۸۹ MB19عاشورا ۱ ۲.۶۱ MB20عاشورا ۲ ۱.۵۵ MB21عاشورا ۳ ۲.۴۴ MB22عاشورا ۴ ۱.۸۶ MB23عاشورا ۵ ۱.۴۶ MB24عاشورا ۶ ۲.۶۸ MB25عاشورا ۷ ۳.۳۸ MB26عاشورا ۸ ۳.۳۸ MB27عاشورا ۹ ۱.۹۵ MB28عاشورا ۱۰ ۲.۲۴ MB29عاشورا ۱۱ ۱.۶۷ MB30عاشورا ۱۲ ۱.۸۱ MB31عاشورا ۱۳ ۵.۶۱ MB32عاشورا ۱۴ ۵۱۹.۷۵ KB33حضرت علی اصغر ۱ ۲.۲۴ MB34حضرت علی اصغر ۲ ۲.۸۵ MB35حضرت علی اصغر ۳ ۱.۷۹ MB36حضرت علی اصغر ۴ ۱.۷۷ MB37حضرت علی اصغر ۵ ۱.۴۴ MB38حضرت علی اصغر ۶ ۲.۳۹ MB39حضرت علی اصغر ۷ ۳.۰۰ MB40حضرت علی اصغر ۸ ۲.۱۹ MB41حضرت قاسم بن الحسن ۱ ۱.۹۹ MB42حضرت قاسم بن الحسن ۲ - فارسی ۱.۵۶ MB43حضرت قاسم بن الحسن ۳ ۱.۱۷ MB44حضرت قاسم بن الحسن ۴ ۱.۹۸ MB45حضرت قاسم بن الحسن ۵ ۲.۴۶ MB46حضرت قاسم بن الحسن ۶ ۲.۴۲ MB47حضرت قاسم بن الحسن ۷ ۱.۷۲ MB48حضرت قاسم بن الحسن ۸ ۲.۲۶ MB49حضرت قاسم بن الحسن ۹ ۲.۸۶ MB50حضرت زینب ۱ - فارسی ۲.۵۴ MB51حضرت زینب ۲ ۲.۵۰ MB52حضرت زینب ۳ ۲.۳۳ MB53حضرت زینب ۴ ۳.۳۶ MB54حضرت زینب ۵ ۱.۱۸ MB55حضرت زینب ۶ ۲.۳۲ MB56حضرت زینب ۷ ۴.۱۷ MB57حضرت زینب ۸ ۳.۰۳ MB58حضرت زینب ۹ ۲.۳۵ MB59حضرت زینب ۱۰ ۱.۳۴ MB60وداع ۱ - فارسی ۱.۱۹ MB61وداع ۲ - فارسی ۴۹۳.۳۲ KB62وداع ۳ ۲.۲۹ MB63وداع ۴ ۱,۰۰۹.۱۴ KB64وداع ۵ ۹۲۴.۷۵ KB65وداع ۶ ۱.۰۷ MB66وداع ۷ ۱.۱۰ MB67وداع ۸ ۷۹۲.۵۰ KB68حضرت علی اکبر ۱ - عربی ۹۵۴.۰۳ KB69حضرت علی اکبر ۲ - فارسی ۱.۱۱ MB70حضرت علی اکبر ۳ ۱.۲۵ MB71حضرت علی اکبر ۴ ۹۱۵.۰۵ KB72حضرت علی اکبر ۵ ۶۳۱.۹۹ KB73حضرت علی اکبر ۶ ۱.۲۶ MB74حضرت علی اکبر ۷ ۱.۰۳ MB75حضرت علی اکبر ۸ ۳۰۸.۴۲ KB76حضرت علی اکبر ۹ ۱.۵۴ MB77حضرت علی اکبر ۱۰ ۲.۳۶ MB78حضرت عباس ۱ ۴.۰۳ MB79حضرت عباس ۲ ۱.۳۸ MB80حضرت عباس ۳ ۱.۴۹ MB81حضرت عباس ۴ ۲.۰۶ MB82حضرت عباس ۵ ۶۳۹.۹۵ KB83حضرت عباس ۶ ۷۴۸.۹۳ KB84حضرت عباس ۷ ۱.۱۲ MB85حضرت عباس ۸ ۶۸۹.۷۵ KB86حضرت رقیه ۱ ۳۷۹.۸۵ KB87حضرت رقیه ۲ ۱.۲۲ MB88حضرت رقیه ۳ ۱.۴۱ MB89حضرت رقیه ۴ ۶۷۷.۲۰ KB90حضرت رقیه ۵ ۲.۱۲ MB91حضرت رقیه ۶ ۲.۲۴ MB92حضرت رقیه ۷ ۵۴۲.۵۰ KB93حضرت رقیه ۸ ۱.۷۲ MB94گلچین سینه زنی های قدیمی ۱ ۱.۸۷ MB95گلچین سینه زنی های قدیمی ۲ ۹۶۳.۴۲ KB96گلچین سینه زنی های قدیمی ۳ ۹۷۹.۹۵ KB97گلچین سینه زنی های قدیمی ۴ ۹۷۷.۵۰ KB98گلچین سینه زنی های قدیمی ۵ ۱.۴۲ MB99گلچین سینه زنی های قدیمی ۶ ۷۷۲.۲۰ KB100گلچین سینه زنی های قدیمی ۷ ۲.۱۷ MB101گلچین سینه زنی های قدیمی ۸ ۵۹۱.۶۹ KB102گلچین سینه زنی های قدیمی ۹ ۳.۲۰ MB103گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۰ ۶۲۰.۶۷ KB104گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۱ ۱.۵۹ MB105گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۲ ۸۴۱.۲۸ KB106گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۳ ۱.۶۶ MB107گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۴ ۱.۲۰ MB108گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۵ ۱.۵۸ MB109گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۶ ۱.۷۳ MB110گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۷ ۱.۸۳ MB111گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۸ ۲.۱۵ MB112گلچین سینه زنی های قدیمی ۱۹ ۱.۲۰ MB113گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۰ ۲.۵۵ MB114گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۱ ۱.۶۵ MB115گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۲ ۵۴۲.۸۱ KB116گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۳ ۱.۸۳ MB117گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۴ ۱.۸۹ MB118گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۵ ۱.۱۳ MB119گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۶ ۲.۳۷ MB120گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۷ ۱.۱۳ MB121گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۸ ۳.۰۳ MB122گلچین سینه زنی های قدیمی ۲۹ ۱.۴۰ MB123گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۰ ۲.۱۴ MB124گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۱ ۱.۴۲ MB125گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۲ ۱.۸۳ MB126گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۳ ۲.۴۳ MB127گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۴ ۱.۴۱ MB128گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۵ ۱.۲۷ MB129گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۶ ۱.۱۰ MB130گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۷ ۹۰۳.۶۳ KB131گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۸ ۱.۰۱ MB132گلچین سینه زنی های قدیمی ۳۹ ۱,۰۲۳.۴۲ KB133گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۰ ۱.۱۰ MB134گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۱ ۲.۴۲ MB135گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۲ ۲.۱۴ MB136گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۳ ۲.۴۹ MB137گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۴ ۱.۷۴ MB138گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۵ ۵.۷۷ MB139گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۶ ۴.۸۵ MB140گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۷ ۳.۰۴ MB141گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۸ ۱.۶۳ MB142گلچین سینه زنی های قدیمی ۴۹ ۳.۳۲ MB143گلچین سینه زنی های قدیمی ۵۰ ۱.۶۹ MB

 

برای دانلود کردن مرثیه ها، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه ...Save Target As را انتخاب نمایید.

 

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.‎