نوعی بیماری چشم که دید شخص در نور کم یا تاریکی مختل میشود

نوعی بیماری چشم که دید شخص در نور کم یا تاریکی مختل میشود
مشاهده ادامه مطلب