اسامي وزراي دولت يازدهم

انتشار اسامي ۲۳ عضو کابينه حسن روحاني

اسامي 23 عضو کابينه حسن روحاني

یک نت ـ کمتر از يک‌هفته مانده به مراسم تنفيذ و تحليف رئيس‌جمهور منتخب؛ رسانه‌هاي مختلف از مشخص شدن کابينه دکتر روحاني خبر مي‌دهند.

Subscribe to RSS - اسامي وزراي دولت يازدهم