آیا غیبت تهمت فش روزه را باطل می کند؟

یک نت ـ آيا هنگام روزه داشتن فحش يا دروغ يا غيبت کنيم حرام است؟

غیبت

یک نت ـ آيا هنگام روزه داشتن فحش يا دروغ يا غيبت کنيم حرام است؟

پاسخ:

این کارها حرام وگناه  است ارزش وثواب روزه را کم می کند.

مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن یک دیدگاه جدید

Fill in the blank.